திருக்குர்ஆன் தமிழோசை அரபு ஒலியுடன்(MP3)

இது ஆன்லைன்பிஜே.காம் தாயாரிப்பு

பீஜேயின் திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கத்தை ஆடியோ வடிவில் வெளியிட்டால் வாகனங்களில் செல்லும் போது கேட்க வசதியாக இருக்கும் என்று சகோதரர்கள் பலர் கோரிக்கை வைத்தனர். பரங்கிப்பேட்டை சகோதரர் யூசுஃப் அலி அவர்கள் இதற்கான முயற்சியில் இறங்கி தானே குரல் கொடுத்து அரபு ஒலியுடன் ஆடியோவாக தயாரித்தார். இது தஞ்சை வல்லம் மாநாட்டிலும் வெளியிடப்பட்டது. ஏழாவது பதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு இது தயாரிக்கப் பட்டது.

1-அல் ஃபாத்திஹா

Download Play

2 – அல் பகரா

Download Play

3 – ஆலு இம்ரான்

Download Play

4 – அன்னிஸா

Download Play

5 – அல் மாயிதா

Download Play

6 – அல் அன்ஆம்

Download Play

7 – அல் அஃராஃப்

Download Play

8 – அல் அன்ஃபால

Download Play

9 – அத்தவ்பா

Download Play

10 – யூனுஸ்

Download Play

11 – ஹூத்

Download Play

12 – யூஸுஃப்

Download Play

13 – அர் ரஅத்

Download Play

14 – இப்ராஹீம்

Download Play

15 – அல் ஹிஜ்ர்

Download Play

16 – அன்னஹ்ல்

Download Play

17 – பனூ இஸ்ராயீல்

Download Play

18 – அல் கஹஃப்

Download Play

19 – மர்யம்

Download Play

20 – தாஹா

Download Play

21 – அல் அன்பியா

Download Play

22 – அல் ஹஜ்

Download Play

23 – அல் மூமினூன்

Download Play

24 – அன்னூர்

Download Play

25 – அல் ஃபுர்கான்

Download Play

26 – அஷ்ஷூஅரா

Download Play

27 – அன்னம்ல்

Download Play

28 – அல் கஸஸ்

Download Play

29 – அல் அன்கபூத்

Download Play

30 – அர்ரூம்

Download Play

31 – லுக்மான்

Download Play

32 – அஸ்ஸஜ்தா

Download Play

33 – அல் அஹ்ஸாப்

Download Play

34 – ஸபா

Download Play

35 – ஃபாத்திர்

Download Play

36 – யாஸீன்

Download Play

37- அஸ் ஸாஃப்பாத்

Download Play

38 – ஸாத்

Download Play

39 – அஸ்ஸுமர்

Download Play

40 – காஃபிர் அல்லது மூமின்

Download Play

41 – ஃபுஸ்ஸிலத்

Download Play

42 – அஷ்ஷூரா

Download Play

43 – அஸ்ஸுக்ருஃப்

Download Play

44 – அத்துகான்

Download Play

45 – அல்ஜாஸியா

Download Play

46 – அல் அஹ்காஃப்

Download Play

47 – முஹம்மத்

Download Play

48 – அல் ஃபதஹ்

Download Play

49 – அல் ஹுஜுராத்

Download Play

50 – காஃப்

Download Play

51 – அத்தாரியாத்

Download Play

52 – அத்தூர்

Download Play

53 – அன்னஜ்மு

Download Play

54 – அல் கமர்

Download Play

55 – அர்ரஹ்மான்

Download Play

56 – அல்வாகிஆ

Download Play

57 – அல் ஹதீத்

Download Play

58 – அல்முஜாதலா

Download Play

59 – அல் ஹஷ்ர்

Download Play

60 – அல் மும்தஹினா

Download Play

61 – அஸ்ஸஃப்

Download Play

62 – அல் ஜும்ஆ

Download Play

63 – அல்முனாஃபிகூன்

Download Play

64 – அத்தகாபுன்

Download Play

65 – அத்தலாக்

Download Play

66 – அத்தஹ்ரீம்

Download Play

67 – அல்முல்க்

Download Play

68 – அல்கலம்

Download Play

69 – அல் ஹாக்கா

Download Play

70 – அல் மஆரிஜ்

Download Play

71 – நூஹ்

Download Play

72 – அல் ஜின்

Download Play

73 – அல் முஸ்ஸம்மில்

Download Play

74 – அல் முத்தஸிர்

Download Play

75 – அல் கியாமா

Download Play

76 – அத்தஹ்ர்

Download Play

77 – அல் முர்ஸலாத்

Download Play

78 – அன்னபா

Download Play

79 – அன்னாஸிஆத்

Download Play

80 – அபஸ

Download Play

81 – அத்தக்வீர்

Download Play

82 – அல் இன்ஃபிதார்

Download Play

83 – அல் முதஃப்பிபீன்

Download Play

84 – அல் இன்ஷிகாக்

Download Play

85 – அல் புரூஜ்

Download Play

86 – அத்தாரிக்

Download Play

87 – அல் அஃலா

Download Play

88 – அல்காஷியா

Download Play

89 – அல் ஃப்ஜ்ர்

Download Play

90 – அல் பலத்

Download Play

91 – அஷ்ஷம்ஸ்

Download Play

92 – அல்லைல்

Download Play

93 – அள்ளுஹா

Download Play

94 – அஷ்ஷரஹ்

Download Play

95 – அத்தீன்

Download Play

96 – அல் அலக்

Download Play

97 – அல் கதர்

Download Play

98 – அல் பய்யினா

Download Play

99 – அஸ் ஸில்ஸால்

Download Play

100 – அல் ஆதியாத்

Download Play

101 – அல் காரிஆ

Download Play

102 – அத் தகாஸுர்

Download Play

103 – அல் அஸ்ர்

Download Play

104 – அல் ஹுமஸா

Download Play

105 – அல் ஃபீல்

Download Play

106 – குரைஷ்

Download Play

107 – அல் மாவூன்

Download Play

108 – அல் கவ்ஸர்

Download Play

109 – அல் காஃபிரூன்

Download Play

110 – அன்னஸ்ர்

Download Play

111 – தப்பத்

Download Play

112 – அல் இக்லாஸ்

Download Play

113 – அல் ஃபலக்

Download Play

114 – அன்னாஸ்

Download Play

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: